Udviklingsprojekter

Styrk demokratiske landiværksættere

Bevillingsgiver:

Plan- og Landdistriktsstyrelsen

 

 

Landdistriktspuljen

Formål

Dette projekt er 1. fase i en samlet strategi med det sigte at udvikle LandSkaberne til en medlemsdrevet organisation, der kan repræsentere og styrke demokratisk landiværksætteri.

Med styrkelse af demokratisk landiværksætteri mener vi dét at skabe et fælles medlemsforum og fælles talerør for demokratiske landiværksættere, at sikre rådgivning og støtte, der er målrettet til landsbyiværksættere og at udbrede viden om denne særlige form for landiværksætteri – særligt til kommuner og lokal erhvervsrådgivning.

I denne 1. fase – altså i dette projekt – skaber vi grobund for ovenstående ved at:

  1. præsentere og synliggøre denne særlige form for land-iværksætteri
  2. undersøge hvilke behov og muligheder landsbyiværksættere selv ser i forhold til at etablere et fælles forum og talerør, styrke intern erfaringsudveksling og rådgivning og skabe øget synlighed.
    Med demokratisk landiværksætteri mener vi lokale og fællesejede virksomheder i lokalsamfund i landsbyer og mindre stationsbyer – som f.eks. andelskøbmanden, fællesejede turistvirksomheder, kontorfællesskaber, delebilsordninger, klima- og forsyningsfællesskaber m.fl. – med følgende kendetegn: 
  • Et lokalt formål: Den demokratiske landsbyvirksomhed har et formål der kommer lokalsamfundet til gavn.
  • Ejerskab og demokrati: Landsbyvirksomheden er etableret i en kollektiv form og er demokratisk ud fra princippet ”ét medlem – én stemme.”
  • Økonomi: Et evt. økonomisk overskud kommer helt eller delvist lokalområdet til gavn
  • Lokation: Landsbyvirksomheden er beliggende i en landsby eller mindre stationsby (under 3000 beboere)

Projektets tidsramme

Fra den 01.01.24 – 31.06.25

 Samarbejdspartner

Samarbejdspartner


Kooperativ Arbejdsgiver- og Interesseorganisation

 

 

Innovationsprojektet Vores Verden 

Bevillingsgiver: regionsfondsmidler, programledet af Innovationsdistrikt Sjælland

 

Formål

I innovationssamarbejdet ”Vores Verden” udvikler vi et koncept omkring Community Based Tourism (CBT) i landområder i Danmark. CBT er en turismeform, som ejes af lokalsamfund, der inviterer turister ind i eget område.

Landområder har mange kvaliteter, der er eftertragtet af byboere fra både ind- og udland, og som både består af fysiske rammer indenfor natur- og landliv og lokalforankrede hverdagsopgaver, som det vil være muligt for ”udefrakommende” at deltage i og være medskabere af.  

Arbejdet i ”Vores Verden” tager udgangspunkt i, at fremtidens rejsende søger mødet med mennesker i det lokale liv, dét at handle i fællesskaber og at skabe forandring personligt, lokalt og globalt. CBT er den nye vare, som rejsende efterspørger – og vil betale for.

To initiativgrupper i henholdsvis Ruds Vedby i Sorø kommune og Rødby i Lolland kommune deltager i projektet.

Projektets tidsramme

Fra den 01.04.20 – 31.05.22

Samarbejdspartnere

”Vores verden” udvikles og gennemføres i et samarbejde med Overlap, RUC (Center for Socialt Entreprenørskab, Professionshøjskolen Absalon (Center for ledelse og oplevelsesdesign) og Innovationsdistrikt Sjælland

Materiale 

RUC, Center for Socialt Entreprenørskab, er i gang med at udarbejde en rapport. Den beskriver LandSkabernes metode og tilgang som rådgivere for etablering af fællesejet landsbyvirksomhed.

Analysen tager udgangspunkt i konkrete landsbyforløb.

Rapporten er forsinket på grund af sygdom. Så snart rapporten foreligger, kan der linkes til den fra denne side.

 

Forsøgsprojektet Fulde Huse 

Bevillingsgiver: Landdistriktspuljen, under Erhvervsministeriet

 

Formål

I forsøgsprojektet ”Fulde Huse” undersøgte vi, hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og socialøkonomiske tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn. F.eks. i form af nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m.

To initiativgrupper i henholdsvis Bjergsted i Kalundborg kommune og Bisserup i Slagelse kommune deltog i forsøgsprojektet.

Projektets tidsramme

Fra den 01.06.18 – 31.01.19

 

Materiale 

Forsøgsprojektets læring er opsamlet på baggrund af to interviews afholdt i hver af de to deltagende initiativgrupper.  Opsamlingen skitserer holdninger til tre temaer: 

1. Balancen mellem det entreprenante initiativ og det brede engagement – i lokalsamfundet.

 2. Balancen mellem det sociale (almennyttige) fokus og den økonomiske bæredygtighed (forretningsudvikling) 

3. Mødet mellem tilflyttede (urbane) børnefamilier og de eksisterende (forenings)aktive grupper.

Du kan læse rapporten ”Opsamling af forsøgsprojektet Fulde Huse” her. 

Innovationsprojektet Community Based Tourism 

Bevillingsgiver: Landdistriktsvækstpilot, innovationsfonden

 

Formål

Formålet er at udviklet en kommunikations-, salgs- og markedsføringskanal for ”Community Based Tourism” (CBT) i Landområder i Danmark 

Platformen skal sikre en fælles markedsføringskanal for flere mindre CBT-virksomheder i lokalsamfund i landområder, og skabe mulighed for participation og interaktion med de besøgende gæster før og efter CBT-oplevelsen.

Projektets tidsramme

Fra den 01.02.21 – 31.01.22 (Projektet er sat på pause grundet barsel) 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Vi udvikler vores landområder
i fællesskab